Min (Fujiang Province) - Zhe (Zhenjiang Province) - Gan (Jiangxi Province)
People's Arms Exhibition Meeting 1st Class Award